1. Bendrosios nuostatos

1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės"), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu PC100.lt internetinėje svetainėje susijusios nuostatos.

 1.1 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 1.2 Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie PC100.lt internetinės parduotuvės arba pirkdami prekes pirma kartą po naujų taisyklių įsigaliojimo.

 1.3 Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

 1.4 Jei pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo kontaktus ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo lange pažymi varnelę „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės

 3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes PC100.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo parduotuvės informacijos skiltyse, nustatyta tvarka.

 3.2 Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@pc100.lt arba paskambindamas numeriu +370 640 65661. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).

 3.3 Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę PC100.lt internetinėje parduotuvėje, turi teisę: 

1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus; 2)reikalauti pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę; 3)reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą.

3.4 Pirkėjo įsipareigojimai:

 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.

 3.5 Pirkėjas, naudodamasis PC100.lt internetine svetaine, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje svetainėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės

 4.1 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 4.2 Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai Įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

 5.1 Pardavėjas Įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės svetainės PC100.lt teikiamomis paslaugomis.

 5.2 Pardavėjas Įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.

5.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek Įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas Įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6. Prekių apmokėjimas

6.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje PC100.lt ir suformuotame krepšelio užsakyme nurodomas eurais su PVM. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti prekių kainas. Galutinė užsakymo suma galioja ta, kurią pirkėjas pirkimo metu jau apmokėjo pagal savo krepšelį.

6.2 Per automatizuotą el.bankininkystę, paspaudus Paysera mygtuką po užsakymo patvirtinimo.

6.3 PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

6.4 Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

7. Prekių pristatymas

7.1 Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3 Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

7.4 Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.5 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.6 Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7.7 Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7.8  Jei siunta pristatoma į Kuršių Neriją, už kiekvieną siuntą teks sumokėti papildomą 40 € dydžio mokestį.

7.9 Jei pristatoma prekė sunkesnė nei 31 kg., ji bus pristatoma iki Jūsų lauko (arba laiptinės) durų. 

8. Prekių kokybė ir garantija 

8.1 Kiekvienos PC100.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3 Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.

8.4 Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8.5 Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.

8.6 Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 15-45 darbo dienas.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1 Parduotų prekių trūkumai yra šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

9.2 Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

9.2.1 grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

9.2.2 prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);

9.2.3 prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

9.2.4 grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.2.5 grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantini taloną.

9.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.4  Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti pats. Jei Pirkėjas neturi galimybės grąžinti prekių pats, Pardavėjas jsipareigoja pasiimti prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis tik atskiru susitarimu. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.

9.5  Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

9.6  Prekės grąžinimą Įsipareigojame Įgyvendinti per 14 d.d., nebent susitarta kitaip.

9.7  Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

10. Atsakomybė

10.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine svetaine.

10.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas Į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4 Jei Pardavėjo internetinėje svetainėje yra nuorodos Į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms Įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.5 Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

11. Asmens duomenų apsauga

11.1 Užsisakyti prekes internetinėje svetainėje PC100.lt Pirkėjas gali nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.

11.2 Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

11.3 Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo svetainėje PC100.lt tikslais.

11.4 Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

11.5 Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje svetainėje PC100.lt Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas atsisako, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

12. Baigiamosios nuostatos

 12.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

 12.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

 12.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

12.4 Šios Pirkimo pardavimo taisyklės yra atnaujintos 2019 gruodžio 12 d.